Lokale Effectentoets

De Lokale Effectentoets (LET) is een voor en door gemeenten ontwikkeld instrument met als doel:

Het kwantitatief en kwalitatief & inzichtelijk maken van de potentiële effecten van voorgenomen beleid, zodanig dat deze kunnen worden meegewogen in de besluitvorming en de inrichting van het uitvoeringsproces.

De LET is opgebouwd uit drie onderdelen. Deze afzonderlijke ‘toetsen’ kunnen los van elkaar worden uitgevoerd en beantwoorden elk een eigen vraag in het beleidsontwikkelproces:

  1. Wat zijn de kosten van een gekozen of voorgenomen beleidsinstrument? (De Regeldruktoets)
  2. Is het juridisch toegestaan om beleid te maken? (De Juridische toets)
  3. Is het verantwoord om beleid te maken? (De Risicotoets)

De LET en de beleidsverbetercyclus
De LET kan op diverse momenten in het beleidsproces van (de)centrale overheden worden ingezet:

  • Bij het opstellen van beleid en regelgeving (bijvoorbeeld bij het berekenen van de regeldruk)
  • Bij het optimaliseren van uitvoeringsprocessen (bijvoorbeeld bij de analyse van alternatieve beleidsinstrumenten)
  • Bij het evalueren van beleid en regelgeving (bijvoorbeeld bij een ex post beleidsevaluatie)

De LET is een instrument dat kan worden ingezet in de brede context van het beleidsproces. Om deze reden is de beleidsverbetercyclus ontwikkeld. Deze beschrijving van het beleidsproces is uitgewerkt op basis van de nauwe samenwerking met (de)centrale overheden. Hierbij heeft de kennis en deskundigheid van de partnerorganisaties geleid tot een integraal overzicht van en versterkt inzicht in de processtappen van het beleidsproces. Klik hier voor een nadere toelichting bij de Beleidsverbetercyclus of voor het doorlopen van de beleidsverbetercyclus.

Wat zijn de kosten van het
gekozen beleidsinstrument?
De regeldruktoets
Is het juridisch toegestaan
om beleid te maken?
De juridische toets
Is het verantwoord om
beleid te maken?
De risicotoets