03

Evalueren & Bijsturen

In fase 3 van het beleidsproces vindt evaluatie plaats van het uitgevoerde beleid. Beleid wordt (ex post) geëvalueerd met het oog op drie doelen:
1) Om te verantwoorden wat met de ingezette middelen is bereikt.
2) Om te beoordelen of de beleidsdoelstellingen zijn behaald.
3) Om kennis binnen de organisatie te delen over beleid, regelgeving en uitvoering.

Bij de ex post beleidsevaluatie wordt beleid geevalueerd op proces en op inhoud. Bij de evaluatie op procesniveau staat de vraag centraal of het proces effectief en efficient is ingericht en welke kosten en baten uit het beleid volgen. Bij de evaluatie op inhoud staat de vraag centraal of met het beleid het beoogde doel wordt bereikt. Op basis van de evaluatie-uitkomsten vindt vervolgens bijstelling van beleid en regelgeving plaats.

Voor de uitvoering van beleidsevaluaties is inzicht noodzakelijk in:

  • Doelstellingen en beoogde resultaten die ten grondslag liggen aan het beleid.
  • Kerncijfers over beleidsuitvoering, toezicht en handhaving (bijvoorbeeld de jaarrapportage).
  • De ervaren knelpunten bij huidig beleid en regelgeving.

Het resultaat van fase 3 van de beleidsverbetercyclus is:

  • Inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van beleid en regelgeving.
  • Geoptimaliseerd beleid en regelgeving n.a.v. bijsturing op basis van de ex post evaluaties.