Evalueren & Bijsturen

11

Uitvoeren ex post evaluatie (Proces)

Om te beoordelen of beleid en regelgeving maatschappelijke vraagstukken oplossen en resulteren in het behalen van de beoogde doelstellingen, wordt een ex post beleidsevaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd nadat beleid en regelgeving zijn geimplementeerd en uitgevoerd. Bij de uitvoering kunnen kerncijfers, jaarverslagen en eerder geinventariseerde knelpunten worden betrokken.

Beleid wordt (ex post) geëvalueerd met het oog op drie doelen:
1) Om te verantwoorden wat met de ingezette middelen is bereikt.
2) Om te beoordelen of de beleidsdoelstellingen zijn behaald.
3) Om kennis binnen de organisatie te delen over beleid, regelgeving en uitvoering.

Bij een ex post beleidsevaluatie op procesniveau staat de vraag centraal of beleid doelmatig en efficiënt is uitgevoerd, en welke kosten en opbrengsten aan het beleid zijn verbonden voor burgers, bedrijven en instellingen.

Handige tools bij het uitvoeren van ex post beleidsevaluaties zijn:

  • De Lokale Effectentoets (LET). De LET maakt het mogelijk om ex post te toetsten of de vooraf gestelde doelstelling is gerealiseerd.
  • De regeldrukmeting.

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: