Ontwerpen & Ontwikkelen

04

Besluitvorming over voorgenomen beleid

Bij besluitvorming over beleid en regelgeving gaat het veelal om politiek-bestuurlijke besluitvorming, bijvoorbeeld door het College van Burgemeester en Wethouders. Daarbij is bij veel besluiten ook de vraag aan de orde of de Gemeenteraad wordt betrokken en welke rol zij heeft in het (besluitvorming)proces. Bij interactieve beleidsvorming dient tevens rekening te worden gehouden met verschillende stakeholders (belangenverenigingen, bedrijven en burgers).

Besluitvorming over beleid kan ook op ambtelijk niveau plaatsvinden, als bijvoorbeeld de gemeentesecretaris of de sectordirecteur beslissingsbevoegd is. Voor de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming hebben decentrale overheden veelal eigen formats en werkwijzen. Hiermee worden de beleidsvoorstellen van een toelichting voorzien en gereedgemaakt voor besluitvorming.

Handige tools bij besluitvorming over voorgenomen beleid zijn:

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: