02

Implementeren & Uitvoeren

Bij implementeren en uitvoeren van beleid staat de vertaling van vastgesteld beleid naar (praktische) uitvoering centraal, inclusief het optimaliseren van processen en dienstverlening. De eerste stap in deze fase is de feitelijke vertaling van beleid naar uitvoering. Nadat beleid daadwerkelijk is ‘ingevoerd’ is het signaleren van knelpunten belangrijk. Op basis van monitoring worden verbeterpunten in kaart gebracht op basis waarvan toezicht en handhaving en de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen kan worden verbeterd.

Implementeren en uitvoeren van beleid en regelgeving kan plaatsvinden als:

  • Beleidsdocumenten inclusief regelgeving politiek-bestuurlijk zijn vastgesteld.
  • Kader voor de werkprocessen helder zijn.
  • Indicatoren zijn bepaald aan de hand waarvan het effect van het beleid wordt beoordeeld.

Het resultaat van fase 2 van de beleidscyclus is:

  • Geïmplementeerd beleid en regelgeving.
  • Geoptimaliseerde dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven.
  • Effectief en efficiënt ingerichte toezicht en handhaving.