Implementeren & Uitvoeren

07

Signaleren van knelpunten

Het tijdig signaleren van knelpunten is belangrijk om beleid en dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te optimaliseren. Zodra beleid en regelgeving zijn geïmplementeerd en worden uitgevoerd, kunnen knelpunten ontstaan. In de uitvoering kunnen medewerkers van de gemeente deze knelpunten signaleren en doorgeven, maar knelpunten kunnen ook worden gemeld door burgers, bedrijven of instellingen. Veel gemeenten kennen voor het melden van knelpunten speciale modules, meldingsformulieren of specifieke apps. Diverse gemeenten hebben voor het behandelen van knelpunten en klachten een specifieke (gemeentelijke) ombudsman.

Handige tools bij het signaleren van knelpunten bij beleid zijn:

  • Maatwerkaanpak. Via de maatwerkaanpak worden samen met stakeholders (bijvoorbeeld burgers, bedrijven en/of decentrale overheden) knelpunten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.
  • Meldpunten. Via speciale formulieren of apps kunnen burgers, bedrijven en instellingen melding maken van administratieve lasten, problemen in de openbare ruimte of onterechte behandeling door een ambtenaar (via bijvoorbeeld 'De Buitenbeter app').

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: