Ontwerpen & Ontwikkelen

05

Ontwerpen (werk)processen

Werkprocessen vormen de kaders waarbinnen beleid en regelgeving (in fase 2) worden uitgevoerd. Opstellen van (werk)processen gaat om de vertaling van beleid en regelgeving naar beleidskaders, protocollen, werkrichtlijnen, handhavingsprogramma’s of handreikingen voor de procesuitvoering. Binnen de ambtelijke organisatie wordt de inhoud van deze vertaling vaak uitgevoerd door de vak-inhoudelijke afdeling, verantwoordelijk voor de uitvoering (bijvoorbeeld de afdeling Vergunningverlening). Om de vertaling en implementatie van beleid en regelgeving goed te laten verlopen, is interne afstemming tussen de medewerkers betrokken bij beleidsontwikkeling enerzijds en het ontwerpen en inrichten van (werk)processen anderzijds van groot belang. De inrichting van (werk)processen als vertaling van beleid vormt het sluitstuk van fase 1 van de beleidscyclus.

Handige tools bij het ontwerpen van (werk)processen zijn:

  • De Lokale Effectentoets (LET). De LET ondersteunt bij het maken van inhoudelijke keuzes t.b.v. uitvoeringsprocessen.
  • GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur).
  • Procesoptimalisatie. Via een LEAN-traject kan optimalisatie van (werk)processen worden bereikt en kunnen administratieve en bestuurlijke lasten worden beperkt.

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: